Cha ước ao toàn thể thế giới đều biết đến
Lòng Thương Xót vô cùng của Cha.
Cha khát khao ban trào tràn những ân sủng khôn
lường cho những linh hồn tín thác vào
Lòng Thương Xót của Cha.
687

Thông điệp của lòng thương xót